PRIVACY- EN COOKIEBELEID (AVG)

Privacy Statement Gerco

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan Gerco Brandpreventie B.V. worden aangeboden of die Gerco Brandpreventie B.V. verwerkt. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt. Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy beleid.

Inleiding
Gerco verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. In dit privacy statement treft u informatie aan over de verwerking van persoonsgegevens door Gerco Brandpreventie B.V.

Gerco hecht waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Gerco kwalificeert bij de verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Daarbij houdt Gerco zich aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG.

De contactgegevens van Gerco:

Gerco Brandpreventie B.V.
T.a.v. afdeling Privacybeheer
Postbus 11
2870 AA Schoonhoven (Nederland)
Telefoon: +31 (0) 182 – 38 35 77
E-mail: info@gerco.com

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen, indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement is altijd te vinden op www.gerco.com

Verwerking van persoonsgegevens
Gerco legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant bent van Gerco, reageert op een vacature van Gerco of anderszins contact heeft met Gerco.

 Het kan hierbij gaan om gegevens zoals:

 • Contactgegevens: naam adres, functie, telefoonnummer, bankrekeningnummer, KvK-nummer, btw-nummer, mailadres, factuurgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en/of opgegeven interesses.
 • In het kader van communicatie: mail correspondentie en/of brieven.

 De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

Wettelijke grondslag en doel van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Gerco verwerkt op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde;
 • De verwerking geschiedt met uw toestemming.
  Bij verwerking op basis van uw toestemming zal deze afzonderlijk aan u gevraagd worden en kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

 Gerco verwerkt persoonsgegevens met als doel:

 • Uitvoering geven aan de gesloten overeenkomst zoals het inkopen van goederen en/of diensten;
 • Ten behoeve van het voeren van een (betalings-)administratie, verrichten van betalingen;
 • Het onderhouden van contacten en informeren over de diensten van Gerco;
 • Interne bedrijfsvoering, doen van betalingen;
 • Toegangscontrole en beveiliging van de kantoorpanden.

Gerco verwerkt ook persoonsgegevens van sollicitanten. Informatie hierover treft u aan in ons Privacy Statement Sollicitanten (LINK)

Delen met anderen
Gerco verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ten behoeve van de dienstverlening kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer een land een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de EER, dan ziet Gerco er op toe dat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving hieromtrent.

Hoe lang we gegevens bewaren
Gerco zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld. Waarbij te gelden heeft dat persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd gedurende 7 jaar worden bewaard.

 
Beveiliging
Gerco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen met info@gerco.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op basis van de AVG heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten, recht op:

 • Informatie of er persoonsgegevens van u worden verwerkt, en indien dit zo is het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Verwijdering van de persoonsgegevens;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken de verwerking te beperking;
 • Dataportabiliteit;
 • Het herroepen van uw toestemming, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat Gerco mogelijk niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Gerco van u verzamelt en gebruikt, kunt u Gerco vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@gerco.com. Gerco zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Klikgedrag en IP-adres
Op de website van Gerco worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van een IP-adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten van Gerco te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maakt Gerco gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies
Gerco maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Voor meer details verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Gerco en andere websites
Op de website van Gerco treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Gerco draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statements van de websites die u bezoekt.

Vragen / klachten
Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Gerco omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via info@gerco.com of per post:

Gerco Brandpreventie B.V.
T.a.v. afdeling Privacybeheer
Postbus 11
2870 AA Schoonhoven (Nederland)
Telefoon: +31 (0) 182 – 38 35 77
E-mail: info@gerco.com

Gerco – Januari 2024

 

Contactadres

Alle vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Gerco Brandpreventie B.V.
T.a.v. afdeling Privacybeheer
Postbus 11, 2870 AA Schoonhoven (Nederland)
Telefoon: +31 (0) 182 – 38 35 77
E-mail: info@gerco.com
KvK 29020504

Gerco Brandpreventie B.V.

Vrouwenmantel 5
2871 NJ Schoonhoven
Postbus 11
2870 AA Schoonhoven

KVK: 29020504
IBAN: NL12 INGB 0996 068 554

Ontwerp en realisatie door