PRIVACY- EN COOKIEBELEID (AVG)

privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan Gerco Brandpreventie B.V. worden aangeboden of die Gerco Brandpreventie B.V. verwerkt. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt. Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy beleid.

Ons privacy- en cookie beleid kent 3 delen. Het eerste deel van het beleid heeft betrekking op persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers. Het tweede deel heeft betrekking op persoonsgegevens van onze andere relaties. Het derde deel is het algemene deel, dat betrekking heeft op persoonsgegevens van alle relaties.

Deel 1: Privacybeleid met betrekking tot (potentiële) klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u (potentiële) klant, leverancier of opdrachtnemer van ons bent:

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van kunnen uitmaken. Uw persoonsgegevens worden dan om die

reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en Microsoft Navision en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bij uitvoering van werkzaamheden door onderaannemers of uitzendbureaus, is het soms noodzakelijk dat wij persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen voor wie de onderaannemer of het uitzendbureau werkzaamheden verrichten. Wij gaan hier zeer terughoudend mee om, maar soms zijn wij hiertoe verplicht. In sommige gevallen is er een wettelijke grondslag voor (Ketenaansprakelijkheid of Screening). Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verwerken, opslaan en verwijderen van de gegevens bij een derde partij.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een prijsopgave bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens voor zover de geautomatiseerde systemen het toelaten uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een prijsopgave van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens voor zover de geautomatiseerde systemen het toelaten uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen voor zover de geautomatiseerde systemen het toelaten.

Deel 2: Privacybeleid met betrekking tot relaties die geen (potentiële) klant of leverancier zijn.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u geen (potentiële) klant of leverancier van ons bent:

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens.

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven. Uw gegevens worden uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste contact verwijderd voor zover de geautomatiseerde systemen het toelaten.

Doorgifte aan derden:

Wij maken daarnaast gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) ons contactenbestand. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en Microsoft Navision en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Vacatures en sollicitaties:

Tevens maken wij u er op attent dat als u persoonsgegevens verstrekt in het kader van een sollicitatie, wij deze gebruiken ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderen wij u persoonsgegevens binnen vier weken. Bij een open sollicitatie verwijderen wij uw gegevens binnen vier weken na uw sollicitatie. Als u wenst dat wij uw sollicitatie langer dan vier weken bewaren, verzoeken wij u ons dat expliciet te laten weten en daar toestemming voor te geven.

Deel 3: Algemeen deel privacybeleid

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Gerco Brandpreventie B.V.
T.a.v. afdeling Privacybeheer
Postbus 11
2870 AA Schoonhoven (Nederland)
Telefoon: +31 (0) 182 – 38 35 77
E-mail: info@gerco.com

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van producten in uw winkelwagen of het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Ons privacy- en cookie beleid kent 3 delen. Het eerste deel van het beleid heeft betrekking op persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers. Het tweede deel heeft betrekking op persoonsgegevens van onze andere relaties. Het derde deel is het algemene deel, dat betrekking heeft op persoonsgegevens van alle relaties.

Contactadres

Alle vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Gerco Brandpreventie B.V.
T.a.v. afdeling Privacybeheer
Postbus 11, 2870 AA Schoonhoven (Nederland)
Telefoon: +31 (0) 182 – 38 35 77
E-mail: info@gerco.com
KvK 29020504

Gerco Brandpreventie B.V.

Vrouwenmantel 5
2871 NJ Schoonhoven
Postbus 11
2870 AA Schoonhoven

KVK: 29020504
IBAN: NL12 INGB 0996 068 554

Ontwerp en realisatie door